Tømmerstokken

Hva gjør Borregaard med tømmerstokken?

Borregaard har som målsetting å utnytte mest mulig av sine råvarer i foredlingsprosessen. Bedriften utnytter de ulike bestanddelene i tømmeret til en rekke forskjellige produkter. Det vil si en mest mulig effektiv utnyttelse av hele tømmerstokken.

Effektiv utnyttelse av hele tømmerstokken

Borregaard har som målsetting å utnytte mest mulig av sine råvarer i foredlingsprosessen. Bedriften utnytter de ulike bestanddelene i tømmeret til en rekke forskjellige produkter.

Framstillingen av kjemiske produkter basert på tømmer (spesialcellulose, lignin, vanillin og etanol), foregår i mange trinn:

  • Barken fjernes, og tømmerstokken kuttes til flis. Barken er verdifull som energikilde, og Borregaard får betydelige mengder varmeenergi fra sitt bioforbrenningsanlegg.
  • Flisen behandles slik at cellulosefibrene frigjøres. Cellulosen går gjennom en rekke bleke- og rensetrinn før tørking og pakking.
  • De øvrige bestanddelene i tømmeret, blant annet bindemidler og sukker- forbindelser, skilles ut i kokeprosessen. Denne råvarestrømmen (avluten) går til etanolfabrikken hvor sukkeret omdannes til etanol ved gjæring.
  • Den sukkerfrie avluten inneholder lignin som er utgangspunktet for produksjon av en rekke verdifulle produkter i lignin- og vanillinfabrikkene.
  • Det organiske restmaterialet fra tømmerstokken som ikke inngår i noen produkter, går til et biologisk renseanlegg hvor materialet brytes ned ved hjelp av bakterier. I denne prosessen utvikles det biogass (metan) som benyttes som energi kilde. Det biologiske slammet fra denne nedbrytingsprosessen brennes i barkforbrenningsanlegget.

Bærekraftig råstofftilgang

Borregaards virksomhet baserer seg i stor grad på naturlige, fornybare råvarer; tømmer. For alle prosesser settes optimal ressursutnyttelse i fokus, noe som bidrar til å begrense råstoffbehovet. Borregaard ønsker å sikre sin tilførsel av trevirke fra skoger som forvaltes etter internasjonalt, anerkjente prinsipper for en bærekraftig virksomhet. Borregaards virke kommer fra Skandinavia hvor det ligger anerkjente kriterier til grunn for skogsdriften.