Klimavennlige produkter

Klimavennlige produkter

Gjennom sitt unike bioraffinerikonsept produserer Borregaard miljøvennlige alternativer til oljebaserte produkter.

Borregaard har i samarbeid med Østfoldforskning gjennomført en livsløpsanalyse (LCA) av produktene cellulose, etanol, lignin og vanillin. Livsløpsanalysen er en ”vugge til port”-analyse som gir oversikt over klimabelastningen forbundet med produktene, og baserer seg på en nøyaktig kartlegging av prosess og interne strømmer. 

Livsløpsanalysen ser på relevante miljø- og helsepåvirkninger gjennom hele produksjonsprosessen og hele materialsyklusen. Analysen legger grunnlaget for miljødeklarasjoner (EPD) på produktene og hjelper kundene å velge de mest miljøvennlige løsningene.

Små CO2-fotavtrykk

Det er også gjennomført en konkurrentanalyse der Borregaards produkter sammenlignes med konkurrerende produkter med hensyn til klimautslipp i et livsløpsperspektiv. Her kommer Borregaards produkter svært godt ut, spesielt sammenlignet med alternativer produsert fra fossile råvarer som etanol fra etylen og vanillin fra guaiacol. Her er forskjellene betydelige.

CO2-utslippene forbundet med Borregaards EuroVanillin Supreme er 90 prosent lavere enn utslippene forbundet med vanillin basert på guaiacol (petrokjemisk råvare). Borregaards bioetanol er 80 prosent lavere enn utslippene forbundet med diesel.

Dersom man medregner utslipp fra bruksfasen, blir resultatene enda bedre. Borregaards tømmerbaserte bioprodukter gir nullutslipp ettersom råvarene er fornybare, mens de fossile alternativene har et CO2-utslipp i bruksfasen.