Frisk av å jobbe

Det er mange faktorer som påvirker ansattes helse. Derfor er det flere forhold som spiller inn når virksomheten skal sørge for helsefremmende arbeidsplasser. Borregaard i Sarpsborg har en bred tilnærming til dette, og paletten av tiltak inkluderer også forhold som kan bidra til en sunn livsstil.

Borregaard i Sarpsborgs langsiktige mål er et sykefravær på under 3 prosent. Fraværet er betydelig redusert de siste årene, som et resultat av tett samarbeid og mange ulike tiltak. I 2014 var sykefraværet 4,2 prosent. I arbeidet med å redusere sykefraværet ytterligere, jobber Borregaard med å skape et godt og inkluderende arbeidsmiljø, gjennomføre forebyggende livsstilstiltak, samt tett og ivaretakende oppfølging av syke.

LEDELSESANSVAR

Arbeidsmiljøet – både det fysiske og psykososiale – spiller inn på trivsel, motivasjon og nærvær. Linjeledelsen har her et særlig ansvar, både når det gjelder forebygging og tett oppfølging av dem som står i fare for å bli, eller er, syke. Disse temaene er en viktig del av ledertrening og lederoppfølging.

Tilrettelegging for å unngå sykefravær, eller for å oppnå rask tilbakekomst etter fravær, fordrer aktive og konstruktive ledere. Derfor arrangeres egne IA (Inkluderende Arbeidsliv)-kurs for å øke bevisstheten blant linjeledere, tillitsvalgte og ansatte. Borregaard har også en egen IA-koordinator, som raskt veileder og bistår lederne og avdelingene i dette arbeidet.

FORANKRET I HELE ORGANISASJONEN

I oppfølging av sykefraværet er koordinering og forankring i hele organisasjonen viktig. Derfor avholdes et eget IA-møte hver 14. dag, der ledelsen, tillitsvalgte, verneombud og HR-ledere sammen følger opp sykefravær og tiltaksplaner. I disse møtene konkluderes også spesifikke tiltak, både på individ - og systemnivå, som kan iverksettes på tvers i bedriften.

Bedriften har en helseforsikring som benyttes aktivt, samt tett samarbeid med  bedriftshelsetjenesten. I noen tilfeller kjøpes også nødvendige helsetjenester inn. Helseforhold og behov for ulik tilrettelegging endres gjennom livsløpet. Det er etablert ordninger for økt arbeidsnærvær særlig rettet mot arbeidstakere med små barn – både generelt og i forhold til lederrekruttering. Det er også fokus på tilrettelegging ved behov knyttet til alder, midlertidige  helsemessige utfordringer og ved vanskelige livssituasjoner.

LIVSSTIL

Stadig flere undersøkelser peker i retning av at livsstilsforhold er viktig for helse, arbeidsevne og nærvær. Til tross for at slike forhold primært er hver enkelt sitt ansvar, har det stor betydning også for bedriften.  Derfor har Borregaard etablert en rekke tilbud til de ansatte når det gjelder fysisk trening, kosthold, røykeavvenning og tiltak mot rusmidler.

Særlig når det gjelder mosjon og trening er flere nye tiltak igangsatt i løpet av de siste årene. I tillegg til tradisjonelle bedriftsidrettstilbud er det også dratt i gang sosiale mobiliseringstiltak rundt arrangementer som sykkelritt og mosjonsløp. I tillegg blir et nytt, moderne treningssenter på fabrikkområdet flittig brukt av ansatte.

Bedriften har tro på at den brede paletten av tiltak bidrar til bedre helse og trivsel, samt økt nærvær for våre ansatte i bedriften.  Det viser også den positive utviklingen når det gjelder sykefravær.