Eksempler fra Borregaard

For å konkretisere hvordan Borregaard utøver sitt samfunnsansvar og hva dette betyr for vår del kan vi gi noen eksempler.

  • Borregaard har investert over 2 milliarder kroner i miljøtiltak de siste 20 årene, mye av dette ut over det som er lovpålagt. Dette har gitt positive miljøeffekter, men også styrket virksomheten langsiktig. Eksempelvis er nye energiløsninger rimeligere enn de gamle og de nye løsningene er i tråd med langsiktige miljømål som gir føringer for de rammebetingelser vi må posisjonere oss i forhold til.
  • Borregaard bruker betydelige ressurser – opp mot 200 mill. kr årlig - til forskning og utvikling (FoU). Dette krever betydelige investeringer som det kan gå mange år før vi høster effekten fra. Men for samfunnet, selskapet og de ansatte er det bra at bedriften bruker ressurser som kan gjøre den levedyktig på lang sikt. For samfunnet generelt er det viktig at det utvikles nye produkter og løsninger som verden trenger – men som bedrifter og industrien må framskaffe. En betydelig del av Borregaards forskningsressurser går til å videreutvikle vårt bioraffinerikonsept som innebærer at vi lager verdifulle, miljøvennlige produkter fra tømmer som kan erstatte oljebaserte alternativer.
  • Legionella-problematikken har vært svært vanskelig for Borregaard. Som en ansvarlig aktør i en slik situasjon, har vårt arbeid ikke stanset ved å innføre bedre og myndighetspålagte rutiner for renhold eller analyser. Vi har ut over dette satt i gang omfattende studier og kartlegging av en rekke forhold knyttet til legionellafremvekst- og spredning som forhåpentligvis vil kunne gi oss – og samfunnet – ny forståelse og dermed mulighet til framtidige tiltak for å redusere risikoen.
  • Borregaard har fabrikker over store deler av verden. Skal vi utøve vårt samfunnsansvar på en god måte, må de samme prinsipper gjelde for alle våre virksomheter uansett hvor de drives. Derfor har vi felles mål og verdigrunnlag i hele vårt globale system og legger de samme standarder til grunn for eksempelvis helse, miljø og sikkerhet.
  • Norge har av ulike årsaker et høyere sykefravær enn i mange andre land. Selv om Borregaard har et sykefravær som er lavere enn bransje- og landsgjennomsnittet, arbeides det bredt med tiltak som kan redusere sykefraværet. Som IA-bedrift gjennom mange år er det innarbeidet en systematikk for oppfølging og tilrettelegging for de som er syke. I tillegg har selskapet satt i gang en rekke tiltak som går på ansattes livsstil og allmenne helsetilstand. Egne trim- og mosjonsprogrammer, kostholdstiltak og hjelp til redusert røyking er eksempler på områder som er i fokus.
  • Borregaard har gjennom mange år prioritert å utvikle virksomheten ved å satse mye på kompetansebygging gjennom ulike opplæringsprogrammer på alle nivå og i de ulike fagområdene våre. Skal vi overleve og utvikle oss i et globalt marked er ikke lenger billige råvarer, strøm eller arbeidskraft vårt konkurransefortrinn. Det er kunnskap og kompetanse vi må leve av. Dersom vi skal ha en rolle for ansatte og samfunnet framover, må kompetansebygging prioriteres, selv om det er ressurskrevende.
  • Korrupsjon er en global utfordring og et problem både for forretningsvirksomhet og samfunnsbygging. Å bekjempe korrupsjon krever etiske holdninger samt bevissthet og dialog med alle ledd i en bedrifts verdikjede, noe som er en viktig del av virksomhetens samfunnsansvar. Vi har i konsernet utviklet et regelverk som regulerer forhold på området – og viktigere – vi har opplæringsprogrammer, dilemmatrening og diskusjoner for å skape forståelse og bevissthet til problematikken.
  • Vi setter krav til våre leverandører mht. produktkvalitet, men også til hvordan de utøver sin virksomhet. Krav til standarder innen HMS og etiske forhold inngår i kontrakter, vi tilbyr opplæring og kontrollerer leverandørenes praksis. Et eksempel er at vi sammen med bransjeorganisasjoner, miljøorganisasjoner og myndighetene har bidratt til å utvikle kriterier for drift og uttak av skog på en bærekraftig måte.
  • Vår støtte og sponsorvirksomhet prioriteres på områder hvor vi har felles interesser med samfunnet rundt oss og som naturlig henger sammen med vår virksomhet. Vi har bidratt vesentlig til tiltak som øker attraktiviteten til regionen vi holder til i, og er aktive i nærings- og byutviklingsarganisasjoner. Vi har også gitt betydelig støtte til skoleaktivitet og tiltak som øker interesse og forståelse for realfag gjennom støtte til vitensenter, ungdomsbedrifter, fadderordninger og samarbeidsprosjekter med skoleverket.

Listen over områder som omfattes av samfunnsansvars-begrepet kunne vært laget mye lengre, men poenget er å understreke at en bedrifts samfunnsansvar er nært knyttet til måten selve virksomheten drives og utvikles på. Det betyr at utøvelse av samfunnsansvar ikke er kortsiktige gimmicks eller fasademakeri. Det betyr også at arbeid med samfunnsansvar er en prosess som går over tid. Mange av de tema og områder som omfattes av begrepet er store og krevende, innebærer dilemmaer og vanskelige prioriteringer. Også av denne grunn er det viktig at samfunnsansvaret defineres riktig og integreres i driften av selskapet. Bare da kan det skapes gode langsiktige løsninger.