Skip to main content

HMS- og klima-policy

Overordnede retningslinjer for helse, miljø, sikkerhet og klima

1  Hensikt

Borregaards retningslinjer for HMS og klimatiltak er forankret i selskapet forretningsmodell, bedriftskultur og verdigrunnlag. Retningslinjene skal bidra til fokus, bevissthet og kontinuerlig forbedringer innen disse områdene og være førende for mer konkrete prosedyrer og selskapets praksis på områdene.

Gode resultater innen HMS og klima vil styrke selskapet og bidra til dets langsiktige bærekraft.

2  Omfang

Disse retningslinjene gjelder for hele konsernet med sine heleide datterselskaper. For deleide selskaper vil retningslinjene uttrykke Borregaards ambisjoner på områdene. Borregaard vil også legge disse retningslinjene til grunn for våre forventninger til leverandører og viktige samarbeidspartnere.

3  Ansvar

Direktør for  organisasjon og samfunnskontakt har ansvar for disse retningslinjene.

4  Overordnede føringer

Borregaards overordnede mål innen HMS/klima er at selskapet og dets virksomhet skal bidra til bærekraftige løsninger uten skader på mennesker og miljø (herunder klima). Med dette utgangspunkt legger selskapet følgende generelle føringer til grunn:

 • HMS/klima-forhold integreres i selskapets overordnede systemer for ledelse, forretningsplan og kulturutvikling
 • Proaktiv tilnærming til HMS- og klimaarbeidet der «føre-vâr-prinsippet» legges til grunn
 • Risikoforhold nyttet til HMS og klima skal identifiseres og tiltak for å redusere risiko skal etableres
 • Ledere skal være rollemodeller
 • Grundig og systematisk gjennomgang av he3ndelser som grunnlag for kontinuerlig forbedring
 • Dialog med interessenter basert på dokumentasjon og åpenhet
 • Det skal etableres mål og tiltaksplaner for kontinuerlig forbedring innen områdene

5  Helse

Selskapets ambisjon er at jobb-situasjonen generelt skal være et positivt bidrag til ansattes helse.
Selskapet legger opp til å:

 • Etablere gode, inkluderende arbeidsmiljø med meningsfulle oppgaver, støtte og tilbakemelding fra kollegaer og ledere
 • Minimere eksponering av stoffer med negative helseeffekter
 • Søke tilrettelegging av arbeidsoppgaver for å redusere perioder med sykefravær
 • Etablere mål og tiltak for lavere sykefravær

6  Miljø

På miljøområdet skal et bærekraftperspektiv legges til grunn for arbeidet med utslippsforhold, energi, vannforbruk samt kjøp av råstoff og andre innsatsfaktorer:

 • Livsløpsanalyser legges til grunn for vurderinger og prioriterte tiltak
 • Det legges til grunn at råvareleverandører skal møte Borregaards krav og standarder
 • Etablere mål og tiltak for reduksjon av energiforbruk, utslipp og avfall

7  Sikkerhet

Borregaard vil arbeide for en sikkerhetskultur med tiltak og systemer som ikke bidrar til skader på ansatte eller 3. part som følge av vår virksomhet:

 • Ledelsesforankring og engasjement blant ansatte for å eliminere usikre forhold og handlinger
 • Proaktiv tilnærming gjennom sikker-jobb-analyser, barrierer og «sikkerhet først»-prinsipper
 • Aksept og oppfordring til å påpeke sikkerhetsforhold blant kollegaer
  («Takk for at du sa fra»)
 • Etablere og følge opp rutiner for sikre jobbreiser
 • Etablere sikkerhetsnivåer og kommunikasjon som minimaliserer risiko og skaper trygghet hos naboer til våre produksjonsanlegg
 • Etablere mål og tiltak relatert til personskader og farlige hendelser som branntilløp, eksplosjoner og utslipp av farlige stoffer

8  Klima og energi

Borregaard støtter det internasjonale arbeidet for reduksjon av klimagassutslipp. Ut over de forpliktelser som pålegges selskapet, vil Borregaard arbeide aktivt for å bidra til å nå de globale målene satt i Paris-avtalen.

Borregaard skal ha en aktiv tilnærming til klimarelaterte forhold ved sin virksomhet for å bidra til klimarelaterte løsninger gjennom utslippsreduksjoner, energitiltak (fornybare og bærekraftige løsninger samt enøk) og ved å levere produkter med gode klimaregnskap.

 • Integrere klimaforhold og betydningen av disse i selskapets strategiutvikling og når langsiktige planer og tiltak vurderes, både når det gjelder muligheter og trusler
 • Legge til grunn og dokumentere virksomhetens og produktenes klimaregnskap gjennom livsløpsanalyser
 • Dokumentere klimagassutslipp knyttet til virksomheten
 • Etablere mål og tiltak for klimagassreduksjoner