Skip to main content

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance)

1          Styringsprinsipper

Borregaard mener god eierstyring og selskapsledelse er en forutsetning for verdiskaping, tillitsbygging og kapitaltilgang.

For å sikre en sterk og bærekraftig eierstyring og selskapsledelse, er det viktig at Borregaard sørger for en god og sunn forretningspraksis, pålitelig finansrapportering og en kultur der lover og regler overholdes.

Borregaard har styrende dokumenter som fastsetter prinsippene for selskapets forretningsdrift. Disse gjelder for alle Borregaard-virksomheter. Borregaards styringsdokumenter er godkjent av Borregaards styre.

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse som klargjør rollefordelingen mellom eierne, styret og den daglige ledelsen for selskaper notert på Oslo Børs. Anbefalingen er tilgjengelig på www.nues.no. Selskaper som er notert på Oslo Børs, er forpliktet enten å følge anbefalingen, eller forklare hvorfor den ikke er fulgt (Borregaard vil følge anbefalingen. Hvis det er nødvending å avvike den på enkelte punkter, vil avviket bli særlig omtalt i styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse i årsrapporten.

 

2          Anvendelse av verdier for å skape verdier

Borregaard mener forutsetningen for en god eierstyring og selskapsledelse er åpenhet og samarbeid basert på tillit mellom eiere, styret og ledelsen, ansatte, kunder, leverandører, kreditorer, offentlige myndigheter og samfunnet for øvrig. Borregaard fremlegger både finansiell og ikke-finansiell informasjon i sin rapportering, og legger vekt på åpenhet slik at interessenter skal kunne fatte beslutninger på et velinformert grunnlag.

Følgende forhold skal være bærende for Borregaards prinsipper for selskapsledelse og virksomhetsstyring:

  • Åpenhet. Borregaards kommunikasjon med omverdenen skal være basert på åpenhet om forhold som er av betydning for å bedømme selskapets virksomhet.
  • Uavhengighet. Borregaards styre skal opptre uavhengig av selskapets ledelse. Dette skal sikre at beslutninger tas på et habilt og nøytralt grunnlag.
  • Likebehandling. Alle aksjeeiere skal behandles likt.
  • Kontroll og styring. Gode kontroll- og styringsmekanismer skal gi forutsigbarhet og redusere risikoen for eiere og andre interessegrupper.

 

3          Lover og regler

Borregaard er underlagt lover og regler i alle land der konsernet har virksomhet. Borregaards aksjer er notert på Oslo Børs, og selskapet må i tillegg overholde norske regler for aksjehandel og aksjeselskaper.

 

4          Etterlevelse av lover og regler

Borregaard har utarbeidet et sett med styrende dokumenter i tillegg til instrukser og utfyllende prosedyrer. Et eksempel er Borregaards forretningsetiske retningslinjer, Dokumentene er utarbeidet for å sikre gode og effektive kontroller. Internreglene tilpasses og gjennomføres i alle datterselskaper der Borregaard har kontroll.

Borregaard jobber også kontinuerlig med oppdateringen av styrende dokumenter, opplæring og kontrollmekanismer. som må være relevante og i overensstemmelse både med Borregaards egne krav og med andre parters forventninger. Borregaard jobber systematisk for å sørge for at lover og regler overholdes.

 

5          Samfunnsansvarlig forretningsdrift

Borregaards arbeid for å sikre en samfunnsansvarlig forretningsdrift omfatter mer enn bare god forretningsetikk. Det dreier seg også om hvordan vi behandler ansatte, forholdet til naturen og miljøet, arbeidet for å levere trygge produkter, og i tillegg en rekke andre faktorer.

 

6          Ansvar

Borregaards direktør for organisasjon og samfunnskontakt er ansvarlig for dette dokumentet.

 

 

REFERANSER

  • Retningslinjer for samfunnsansvar
  • Etiske retningslinjer