Skip to main content

Samfunnsansvar i Borregaard

RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSANSVAR

1. Introduksjon
Borregaard definerer samfunnsansvar som gjennom drift og utvikling å oppnå forretningsmessig lønnsomhet på en måte som er i tråd med grunnleggende etiske verdier og med respekt for individer, miljø og samfunn.

Gjennom lønnsom og ansvarsfull drift, skaper våre selskaper positive økonomiske, miljømessige og sosiale ringvirkninger. Borregaards selskaper skal respektere menneske- og arbeidstakerrettigheter, etablere gode standarder for helse, miljø og sikkerhet (HMS), legge til rette for en god dialog med alle våre interessenter og generelt drive virksomheten i tråd med gjeldende regelverk og god forretningsskikk.

I tråd med Borregaards konsernstruktur har det enkelte selskap et selvstendig ansvar for å utøve sin virksomhet i henhold til Borregaards prinsipper, men med frihet til selv å utforme tiltak og virkemidler.

Borregaard støtter Global Compacts ti prinsipper1, FNs menneskerettighetserklæring2 og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper3. Borregaards prinsipper er etablert med utgangspunkt i disse prinsippene. Dokumentet her gjelder for alle konsernselskaper, og for deleide selskaper der dette inngår som en del av eierskapsavtalen.

1 UN Global Compact, http://www.unglobalcompact.orgl
2 Universal Declaration of Human Rights, http://www.un.org
3 OECD Guidelines for Multinational Enterprises, http://www.oecd.org

2. Hovedprinsipper
Borregaard har identifisert ni hovedtemaer for samfunnsansvar. Hovedprinsippene for hvordan vi ønsker å arbeide med disse temaene er beskrevet nedenfor. Arbeidet skal skje med vekt på kontinuerlig forbedring, og ved å prioritere de områdene der forbedringsbehovet og muligheten til å påvirke er størst. Prioriteringer skal baseres på en vurdering av både virksomhetens og interessentenes behov, og gjøres som en integrert del av daglig drift.

2.1 En sterk bedriftskultur
Borregaards selskaper skal fremme en åpen bedriftskultur preget av samhandling basert på de verdiene som framkommer i dette dokumentet og selskapets verdi- og kulturdokument «På Borregaards vis». Samtidig som vi fremmer Borregaards prinsipper for god forretningsdrift, skal vi ha respekt for lokale verdier og normer, og oppnå fremgang ved å bygge bro mellom ulike kulturer og interesser. Borregaards selskaper skal alltid overholde lokalt regelverk i de landene der vi er til stede.

Ansvarsfull drift forutsetter at ledere og medarbeidere er årvåkne og utviser godt skjønn. Konsernets krav og forventninger til den enkeltes holdninger og adferd er beskrevet i Borregaards Etiske retningslinjer (Code of Conduct).

2.2 Respekt for menneske- og arbeidstakerrettigheter
Borregaards selskaper skal fremme en omgangsform preget av respekt og omtanke for andre mennesker. Vi skal respektere grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter både internt i egen virksomhet og i forholdet til samarbeidspartnere, kunder og andre som direkte påvirkes av selskapets aktiviteter. Selskapene skal arbeide systematisk med viktige temaer som ikke-diskriminering, retten til privatliv, forhandlingsrett, arbeidskontrakter, beskyttelse mot trakassering og samarbeid mellom ledere og medarbeidere. Borregaards krav og forventninger til selskapene på dette området er beskrevet nærmere i Borregaards Menneskerettighetspolicy.

2.3 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Borregaards selskaper skal ha en visjon om ikke å skade mennesker, miljø og samfunn, og de skal jobbe målbevisst og systematisk for å forebygge negative effekter av virksomheten. Selskapenes produkter og tjenester skal alltid være underlagt strenge krav til kvalitet, produktsikkerhet, helse og miljø. Borregaards krav og forventninger på dette området er beskrevet nærmere i Borregaards retningslinjer for HMS.

2.4 Anti-korrupsjon
Borregaard tolererer ikke korrupsjon, og forventer at lokale ledere fremmer en sterk anti-korrupsjonskultur i sine selskaper. Selskapene skal aktivt forebygge uønsket adferd, og sette sine medarbeidere i stand til å håndtere vanskelige situasjoner. Borregaards krav og forventninger til selskapene og deres ansatte er nærmere beskrevet i dokumentet Anti-korrupsjonsmanual.

2.5 Ansvarlig markedspraksis
Borregaard legger stor vekt på produktsikkerhet, god kundeservice og ansvarlig markedsføring.

Salg og markedsføring av Borregaards produkter og tjenester skal skje med respekt for lokalt regelverk, og i tråd med prinsippet om fri og rettferdig konkurranse. Selskapene skal utvise god forretningsskikk og respektere konkurrenters opparbeidede rettigheter. Ved salg til nye markeder, bør det gjøres en vurdering av politisk og juridisk risiko, og nødvendige tiltak skal iverksettes for å sikre god og ansvarlig praksis. Borregaard tolererer ingen avtaler om prissamarbeid, markedsdeling, eller andre tiltak som begrenser den frie konkurranse. Borregaards krav og forventninger på dette området er nærmere beskrevet i dokumentet Konkurranserettsmanual.

2.6 Ansvarlige innkjøp
Borregaards selskaper skal aktivt fremme gode arbeids- og miljøstandarder i leverandørkjeden. Dette innebærer å stille etiske krav til leverandørene, kartlegge risikoen for eventuelle brudd på disse kravene, og ha en dialog med leverandører om nødvendige forbedringstiltak. Påvirkningen av leverandører bør skje med utgangspunkt i en ambisjon om kontinuerlig forbedring, og innsatsen bør fokuseres mot de leverandørene og markedene der risikoen er størst.

Borregaards krav og forventninger på dette området er nærmere beskrevet i Borregaards Retningslinjer for ansvarlige innkjøp.

2.7 Ansvarlige investeringer
Ved kjøp av andre virksomheter skal risikoen for at virksomheten ikke tilfredsstiller Borregaards krav til samfunnsansvar vurderes. En innføring i samfunnsansvar og etikk skal inngå som en del av integrasjonsprogrammet for selskaper som innlemmes i konsernet.

2.8 Samfunnsengasjement
For å oppnå langsiktig, lønnsom drift, er vi avhengig av samfunnets tillit. Vi ønsker å være lydhøre i forhold til omverdenens behov og ha en aktiv dialog med viktige interessentgrupper. Alle selskapene i konsernet skal kartlegge relevante problemstillinger i forholdet mellom virksomheten og samfunnet, og legge til rette for en god og effektiv håndtering av klager og andre henvendelser fra eksterne interessenter. På områder med spesielle utfordringer skal selskapet vurdere behovet for å iverksette forbedringsprosjekter. Noen av Borregaards selskaper er viktige for sine lokalsamfunn, og bør vurdere hvordan de kan støtte opp om disse.

Borregaard er avhengig av et godt samarbeid med offentlige myndigheter uavhengig av partitilhørighet, og vil ikke gi økonomisk støtte til politiske partier, eller delta i partienes valgkamp. Dette prinsippet skal ikke på noen måte forhindre ansatte eller styremedlemmer i å engasjere seg i politiske aktiviteter.

2.9 Varsling
Konsernet har etablert en varslingstjeneste der ansatte kan melde fra om bekymringer knyttet til mulige lovbrudd eller brudd på Borregaards regelverk. Selskapene skal sørge for at denne ordningen gjøres godt kjent internt i den enkelte virksomhet. Varslingstjenesten er nærmere beskrevet i Borregaards Etiske retningslinjer.

3 Krav til implementering og løpende oppfølging
Borregaards selskaper skal legge til rette for en god og effektiv implementering av prinsippene beskrevet ovenfor. Tiltakene skal tilpasses størrelsen på selskapet og en vurdering av hvilke problemstillinger som er mest relevant, men skal uansett omfatte:

 • Intern opplæring i Borregaards krav til samfunnsansvar
 • Årlig kartlegging av risikoforhold knyttet til selskapets samfunnsansvar
 • Rutine for å ta imot og behandle klager og andre henvendelser fra kunder og andre eksterne interessenter 
 • Rutine for intern håndtering av bekymringer fra de ansatte (varsling)
 • Rutine for distribusjon og kommunikasjon av Borregaards Etiske retningslinjer

Mer detaljerte krav til gjennomføring og løpende oppfølging er beskrevet i de relaterte dokumentene nevnt til slutt i dette dokumentet. Borregaard vil følge opp selskapenes arbeid gjennom styret i forretningsområdene, intern rapportering og rutiner for interne revisjoner.

4. Roller og ansvar
Direktør for organisasjon og samfunnskontakt er ansvarlig for dette dokumentet.

Daglig leder i Borregaards selskaper har ansvar for å gjennomføre retningslinjene. Hvert selskap skal utnevne en eller flere kontaktperson(er) for rapportering av forhold vedrørende samfunnsansvar og HMS. Borregaard vil støtte selskapenes gjennomføring gjennom veiledning og utarbeidelse av egnede arbeidsverktøy.

Borregaard ønsker åpen dialog om vanskelige dilemmaer. Dette bør som hovedregel skje gjennom diskusjon og vurderinger internt i det enkelte selskap, men veiledning kan også innhentes fra Borregaards funksjon for samfunnsansvar og andre relevante funksjoner i konsernet.

Borregaard og konsernselskapene har i fellesskap et ansvar for å fremme konsernets prinsipper for samfunnsansvar overfor selskaper der konsernet har eierandeler, samt overfor andre forretningsforbindelser.

Borregaards retningslinjer for samfunnsansvar gir ikke kunder, leverandører, konkurrenter, aksjonærer eller andre personer, eller enheter, juridiske rettigheter utover det som følger av gjeldende rett.

Referanser

 • Retningslinjer for samfunnsansvar
 • Etiske retningslinjer
 • Konkurranserettsmanual
 • Anti-korrupsjonsmanual
 • Retningslinjer for ansvarlige innkjøp
 • Retningslinjer for menneskerettigheter
 • Retningslinjer for varsling
 • Retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet (HMS)