Kvalitets-/HMS policy for Borregaard Sarpsborg

.

Lønnsomhet er en forutsetning for videre vekst og trygghet for arbeidsplassen. Dette oppnås blant annet gjennom målrettet styring av kvalitet, helse, miljø (inkl.energiledelse) og sikkerhet.

Styringssystemet (kvalitetssystemet) skal brukes til å styre, sikre og kontinuerlig forbedre alle arbeidsprosesser som påvirker disse områdene. Bruk av måleparametre (kpi’er) og de etablerte plan- og rapporteringsverktøy er viktig i denne sammenhengen. Det forventes at alle ledere og ansatte tar sin del av ansvaret og at alle lojalt følger opp de rutiner som er etablert. Energiledelse er en del av bedriftens HMS-arbeid.

Kvalitet

Virksomheten skal drives slik at forventninger og spesifiserte krav hos våre kunder og øvrige interesseparter innfris. Kundetilfredshet skal måles regelmessig og følges opp med nødvendige tiltak. Borregaard Sarpsborgs styringssystem er i overensstemmelse med kravene i ISO 9001:2000

Helse

Bedriftens ansatte og dens naboer skal ikke påføres helsemessige skader som følge av virksomheten. Alle ansatte skal bidra til å forhindre dette, blant annet ved å påpeke forhold som kan gi negative helsemessige konsekvenser.

Miljø

Bevissthet og kompetanse om systemet for forebyggende miljøarbeid skal skapes gjennom systematisk opplæring og gjennom holdningsskapende påvirkning i linjen.

Indre miljø

Arbeidsforholdene skal tilrettelegges slik at arbeidsmiljøet blir godt med hensyn på ergonomi, trivsel og jobbinnhold. Alle skal bidra til å skape trivsel og gode arbeidsforhold. Arbeidsmiljøet skal kartlegges regelmessig og nødvendige forbedringer iverksettes.

Ytre miljø

Borregaard Sarpsborgs styringssystem er i overensstemmelse med kravene i ISO 14001 og forpliktelser i henhold til Responsible Care. Ledelsen forplikter seg til å følge de lover og forskrifter som gjelder for dette området. Virksomheten skal i minst mulig grad være til sjenanse for naboer eller for omgivelsene for øvrig. Utvikling av nye prosesser og anskaffelser av produksjonsutstyr skal vurderes på forhånd i forhold til mulige effekter på ytre miljø.

Det skal kontinuerlig arbeides med å redusere:
· Utslipp av organisk materiale, klororganiske forbindelser, fiber og metaller til vann
· Utslipp av støv og gasser til luft
· Avfall, støy og lukt fra produksjonen
· Ekstern biltransport

Energiledelse

Borregaard Fabrikker benytter store mengder elektrisk energi og varmeenergi i sine fabrikker. Det er derfor av stor betydning at forbruket reduseres til det lavest mulige nivå, både av hensyn til miljø og bedriftens lønnsomhet.

Det skal arbeides kontinuerlig med å redusere bruken av fossilt brensel i vår dampproduksjon. Dette skal oppnås ved å redusere forbruket, og å øke bruken av fornybart brensel som bi-produkter fra produksjonen og avfall til generering av varme. Figuren under viser hvordan Borregaard Fabrikker skal dekke opp sitt behov for varmeenergi. Grunnlast skal i størst mulig grad dekkes med fornybare kilder. 
Energiøkonomisering (ENØK) skal overalt i bedriften gis meget høy fokus.

Borregaard deltar i Program for Energieffektivisering (PFE). Bedriften skal i den forbindelse identifisere el.besparende tiltak (liste med tiltak godkjennes av NVE) og forplikter seg til å gjennomføre disse innen fastsatte tidsrammer.

Relevante lover og regelverk som fastsettes innen energiområdet skal, som et minstekrav, etterfølges. Borregaard skal åpent informere om energiproduksjonen og energiforbruket.

Borregaard Fabrikker skal være en positiv bidragsyter i arbeidet for å benytte bedriftens spillvarme til et fjernvarmenett i Sarpsborg.

Energiledelse beskrives i egen prosedyre: Energiledelse i BF.

Sikkerhet

Bedriften skal ikke utsette kunder, ansatte, leverandører, naboer eller besøkende for unødig fare. Alle skal bidra til dette, blant annet ved å rapportere alle farlige forhold inn i bedriftens avvikssystem. Det er misforstått lojalitet å unnlate å gjøre dette. Risikoanalyser skal gjennomføres regelmessig og nødvendige forebyggende tiltak iverksettes.