150 mill. kr investeres i Borregaards kraftverk

Borregaard vil investere 150 mill. kr i rehabilitering og nødvendig fornyelse av Borregaard kraftverk i Sarpsfossen. Investeringen som vil være ferdig i 2009, vil kunne øke årlig kraftproduksjon med anslagsvis 55 GWh pga. høyere virkningsgrad i nye turbiner og økt utnyttelse av flomvann.

- Dette er en svært miljøvennlig investering. Uten praktiske miljøbelastninger får vi økt produksjon av fornybar kraft - uten CO2-utlipp. I tillegg er investeringen viktig og nødvendig for å sikre produksjonskapasiteten på lang sikt da de eldste turbinene med tiden uansett vil trenge økt vedlikehold og etter hvert utfasing, sier energisjef Lars Flatebø i Borregaard Energi.

Investeringen innebærer at det installeres to nye aggregater i kraftstasjonen. I investeringsbeløpet inngår også nødvendige ombygninger og tilpasninger i anlegget.
Ca en tredel av investeringen vil ventelig tilfalle lokale/regionale firmaer.

Energi viktig miljøområde
Investeringen i kraftstasjonen vil årlig gi anslagsvis 55 GWh ny, elektrisk kraft uten miljøbelastninger. Det tilsvarer kraftforbruket til ca 2800 husstander. Tilsvarende produksjon i et gasskraftverk ville medført utslipp av ca 20 000 tonn CO2.

For Borregaard er energiforbruk og energiproduksjon et viktig område innen selskapets miljøsatsing. Ved anlegget i Sarpsborg har selskapet de senere år investert flere hundre millioner kroner i nye anlegg og enøk-tiltak innen varmeproduksjon. I tillegg har Borregaard nylig inngått avtale med Hafslund som innebærer bygging av et nytt energigjenvinningsanlegg for avfall. Dampproduksjonen i dette anlegget vil redusere Borregaards bruk av olje med ca 20 000 tonn.

Kontakt:
Informasjonsdirektør Dag Arthur Aasbø, 69 11 8216, 918 34 108