Borregaard iverksetter nye tiltak for bekjempelse av legionella

Folkehelseinstituttet (FHI) har kommet med sin rapport angående legionellautbruddet i 2008 som på ulike måter knytter Borregaards anlegg til legionellasaken. Borregaard har selv brakt legionellaforekomster i sitt biologiske renseanlegg i fokus. Ut fra et føre-vâr-prinsipp søker selskapet om midlertidig stengning av ett trinn i det biologiske renseanlegget mens det gjennomføres flere studier og forsøk i bekjempelsen av legionella.

- Borregaard er fortvilt over at det synes å være en eller annen sammenheng mellom vårt anlegg og smittetilfellene. Alvoret i saken understrekes av den betydelige konsekvens den har fått for flere mennesker. Hvilke ansvarsrettslige konsekvenser dette får, vil vi raskt avklare når vi har gått gjennom rapporten grundig, sier adm. direktør Per Sørlie.
- Borregaards eneste mål i denne saken er å finne de riktige løsningene knyttet til legionellaproblematikken. Vi støtter anbefalingene i rapporten, som også underbygges av Borregaards egne undersøkelser. Flere av disse tiltakene er foreslått av Borregaard og er allerede under gjennomføring.
Borregaard har basert alle sine tiltak så langt på FHIs konklusjoner fra 2005. Vi vil selvsagt også forholde oss til konklusjonene i rapporten som nå er framlagt. Rapporten viser hvor komplisert denne saken er. Vi er tilfreds med at myndighetene mener Borregaard har opptrådt ansvarlig i denne saken. I 2005 var fokus rettet mot luftspredning fra skrubberne. I dag ser vi at FHIs rapport åpner for langt flere årsakssammenhenger og angir behov for videre studier og tiltak. Borregaard har allerede igangsatt prosjekter på flere av disse områdene.
Siden 2005 har vi bidratt aktivt, sammen med myndighetene og eksterne fagmiljøer, til flere studier som har gitt verdifull innsikt på området:
- Spredningsstudie av legionella i luft fra renseanlegget, som konkluderte med begrenset smitterisiko
- Epidemiologisk undersøkelse av smittepress i befolkningen, som viste at Østfolds befolkning ikke har vært utsatt for et høyere smittepress enn befolkningen ellers
- Studier for bedre analysemetoder
Nå har vi også igangsatt flere studier som del av vårt oppfølgingsarbeid:
- Spredning av legionella til luft
- Smittemulighet mellom anlegg
- Vurdering av alternativ teknologi eller endret driftsmønster
Sentralt i FHIs oppsummering og konklusjoner står Borregaards biologiske renseanlegg. Problematikken med legionella i biologiske renseanlegg er vel kjent fra studier i andre land, men så langt har det vært lite kunnskap og fokus på legionella i utslippsvann fra anleggene.
Borregaards biologiske renseanlegg ble ferdigstilt i 1993 og er i utgangspunktet best tilgjengelig teknologi (BAT). Anlegget ble bygget etter pålegg fra SFT.
- På bakgrunn av de forhold vi nå har påpekt, ønsker vi ut fra et føre-vâr-prinsipp å eliminere utslippene av legionella til Glomma ved å midlertidig stenge ett trinn i renseanlegget mens det gjennomføres flere studier og forsøk. Dette vil kreve endrede utslippstillatelser til vann og vi har allerede sendt søknad til SFT om dette. Miljømessig mener vi dette er forsvarlig og viktig for å finne langsiktige løsninger på legionellaproblematikken som kan nyttegjøres langt ut over Borregaards eget anlegg, sier Per Sørlie.
For mer informasjon, kontakt:
Konserndirektør – kommunikasjon og organisasjon Dag Arthur Aasbø, telefon: 918 34 108