Borregaard søker om utvidet periode med midlertidig utslippsgrense

Utslippsreduserende tiltak har ført til at Borregaards utslipp av restmaterialer fra tømmer (KOF) er lavere enn forventet og ligger godt under SFTs krav. Borregaard har etablert et utviklings- og testprogram for ny teknologi som skal sikre legionellasikre renseanlegg. Dette arbeidet er tidkrevende og Borregaard søker derfor myndighetene om utvidet periode med midlertidige utslippsgrenser. I denne perioden vil utslippene gå ytterligere ned.

Borregaard har iverksatt en rekke utslippsreduserende tiltak etter at deler av renseanlegget ble stengt som følge av legionellarisiko i september 2008. Utslippene er lavere enn SFTs midlertidige konsesjon og bare noe høyere enn de gjennomsnittlige utslippene i perioden 1994-2006 (se illustrasjon). Ytterligere tiltak for reduserte utslipp er under innføring. Samlet sett vil disse miljøinvesteringene beløpe seg til over 40 millioner kroner. Investeringene kommer i tillegg til de 280 millioner kronene som ble investert på utslippsreduserende tiltak i 2006-2007.
Helsemyndighetenes klare oppfatning er at det fortsatt ikke er trygt å gjenstarte trinn 2 av Borregaards renseanlegg. Dette er også i tråd med Borregaards oppfatning.
Borregaard er i gang med studier og forsøk med tanke på tiltak som kan bidra til løsninger som kombinerer lav legionellarisiko med akseptable miljøforhold. Forsøkene i laboratorier og pilotanlegg vil være tidkrevende ettersom det ikke finnes ferdige løsninger på markedet. Resultatene fra disse forsøkene vil danne grunnlag for mer permanente løsninger.
Borregaard ber derfor SFT om å forlenge perioden med midlertidig grense for utslipp til 30.6.2011. Bedriften legger opp til gradvis reduserte utslipp i tiden fram mot denne fristen, slik at de vil ligge på nivå med utslippene i perioden 1994-2006. Miljøundersøkelser i Hvaler-området pågår, og vil legges til grunn for behandlingen.
Borregaards nåværende konsesjon er på 99 tonn KOF per døgn, mens det reelle utslippet hittil i år tilsvarer 90 tonn KOF per døgn. Søknaden til SFT legger opp til at utslippet skal gå gradvis ned til 83 tonn KOF per døgn innen 30.06.2011.

Borregaards utslipp av organisk materiale (KOF) fra 1987 -2010. I 1987 hadde bedriften ikke biologisk renseanlegg. I tallene for 1992-93 var trinn 1 i drift, fom. 1994 er trinn 2 i drift.
For 2009 er utslippsnivået tilsvarende første halvår lagt inn, for 2010/2011 er nivået lagt inn i tråd med søknad for perioden.

For mer informasjon, kontakt:
Kommunikasjonssjef Tone Horvei Bredal, tlf: 92 46 77 11, e-post: tone.horvei.bredal@borregaard.com