Borregaard spisses mot trebaserte kjemikalier

Borregaard har en unik kompetanse innen trebaserte kjemikalier. Dette vil være selskapets naturlige fundament og strategiske spiss. Skal posisjonen som verdens ledende aktør innen trebaserte kjemikalier forsvares, må innovasjonstakten økes.

Borregaard har nå meislet ut sin strategi for 2005-2007.
- Ved inngangen til en ny strategiperiode,framstår Borregaard som et mer fokusert selskap innen trebaserte kjemikalier, sier adm. direktør Per A. Sørlie.
Restruktureringsprosessen for øvrige områder gjør Borregaard mindre, men mer samlet om spesialprodukter med utgangspunkt i de ulike molekylene og bestanddelene i tømmerstokken.
- At trebaserte kjemikalier er vårt fremste kjennetegn, forhindrer ikke at vi også vil ha virksomhet med andre råstoffbaser, men disse vil støtte opp under trekjemikonseptet eller utnytte den basisen trekjemiproduktene utgjør. En del av vår finkjemivirksomhet har for eksempel produkter som utnytter og styrker trekjemiaktiviteten vår, sier Sørlie.
Vekst og spesialisering Borregaards konsentrasjon om globale nisjer har gjort det mulig å oppnå ledende markedsposisjoner.
Dette er viktig for å spesialisere virksomheten og er en forutsetning for å utvikle stordriftsfordeler.
- Vår spesialiseringsstrategi forutsetter at vi hele tiden utvikler vår teknologiske og markedsmessige kompetanse slik at innovasjonstakten kan økes:
- Det som er et spesialprodukt i dag, blir fort et standardprodukt i morgen. Derfor må vi sørge å stadig levere nye og forbedrede produkter og utvikle nye markeder og bruksområder for de produktene vi har i dag.
- Men innovasjon er lett å si men vanskelig å gjøre…?
- Jeg tror vi kan oppnå mer på innovasjonsområdet enn det vi har gjort hittil. Vi har endret
organiseringen og oppfølgingen av innovasjonsprosessene.
Ledelsen i Borregaard og i de enkelte forretningsområder vil mye sterkere følge opp, prioritere og løfte fram innovasjonsprosjektene.
Ved slutten av strategiperioden tror jeg vi har en bredere produktportefølje og flere markeder enn de vi har i dag, fastslår Sørlie.
- Ser vi tilbake, har Borregaard kjøpt eller bygget nye fabrikker nesten hvert år siden 1990? Vil vi se ny ekspansjon også i perioden som kommer?
- Det er ikke umulig. Vi vurderer vekst også gjennom oppkjøp eller samarbeidsløsninger som kan sikre vår langsiktige konkurransekraft. Samtidig er det viktigere å øke lønnsomheten enn bare å få større omsetning. Med de kjøp og investeringer vi har gjort de siste par årene innen spesialcellulose og lignin, har vi kapasitet til fortsatt vekst, framholder Sørlie.
Utfordringer i kø. Per Sørlie understreker at Borregaard har interessante og sterke markedsposisjoner som gir et godt grunnlag for framtiden.
Samtidig er det flere utfordringer som ligger foran:
Den lave dollarkursen rammer flere av våre virksomheter hardt. I tillegg opplever vi økte transport- og tømmerkostnader.
Det blir derfor viktigere enn noen gang at de forbedringsprogrammer vi gjennomfører i flere av våre virksomheter gir de planlagte resultater.
- Vi trenger derfor aggressive mål både på inntekts- og kostnadssiden, avslutter Sørlie.

Forretningsidé

Borregaard er verdens ledende aktør innen trebaserte kjemikalier. Høy innovasjonstakt skaper produkter som gir merverdi for våre kunder.
Fra strategiplanen:
«Inntektsvekst og spesialisering er kritiske faktorer for å bevare og videreutvikle Borregaards globale markedsposisjoner.»
« Vekst og spesialisering er ikke alene tilstrekkelig for å sikre selskapets lønnsomhet over tid. God drift ivaretas gjennom en kultur for kontinuerlig forbedring kombinert med implementering av normative verktøy som fokuserer på økt verdiskaping, produktivitetsvekst, kostnadsforbedringer og HMS-forhold.»
«Hovedmål for strategiperioden:
- Vekst og videreutvikling av kjernevirksomheten.
- Fullføre restrukturering av øvrig virksomhet.
- Etablere akseptabel avkastning i alle kjerneområder.»