Ny konklusjon i legionella-forskning

Forskning utført av Forsvarets Forsknings Institutt (FFI) på vegne av Borregaard viser at det er lite sannsynlig at scrubberen i Borregaards Spraytørke var kilden til utbruddene av legionella i 2005 og 2008. Det konkluderes med at legionellabakterier trolig har gått via Glomma fra trinn 2 av det biologiske renseanlegget og deretter spredd ved bruk av urenset Glomma-vann i ulike anretninger nedstrøms Borregaard.

I perioden siden trinn 2 av det biologiske renseanlegget ble stengt, har Borregaard gjennomført omfattende forskningsstudier sammen med bl.a. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) for å klarlegge oppvekst- og spredningsforhold av legionella ved våre anlegg knyttet til legionellautbruddene i 2005 og 2008. Resultatene av studiene - sammen med liknende utbrudd andre steder - styrker beslutningen om at trinn 2 i det biologiske renseanlegget ikke kan startes opp igjen.
Nyere forskning (2008-2010) som er foretatt av Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) i samarbeid med ledende internasjonale forskningsmiljøer viser at langdistansespredning av sykdomsfremkallende aerosoler fra Borregaards skrubber er lite sannsynlig. Dette skyldes blant annet at det er meget dårlige vekstbetingelser for legioneller og andre bakterier i skrubberen.
Spredningspotensialet til skrubberen på Borregaard ble undersøkt i detalj gjennom avanserte vindtunnelstudier med bruk av fysiske modeller av Sarpsborg-Fredrikstad området. Resultatene viste at konsentrasjonen i luft avtar meget raskt selv i kort avstander fra skrubberen. Forsøkene viste videre at denne fortynningen også fant sted selv med værhold som kan tenkes å oppstå som følge av nær beliggenhet til Glomma (kald elv og stabiliserende luftmasser). I disse forsøkene ble også spredning til luft fra biologisk renseanlegg studert, resultatene viste en lignende fortynning slik beskrevet for skrubberen.
Disse resultatene er i samsvar med andre undersøkelser der legionella-konsentrasjonen i luft har blitt målt på Borregaard. Disse undersøkelsene viste at konsentrasjonen av legioneller i luft avtok meget raskt i avstand fra det aerobe biologiske renseanlegget (opp til 200 m). Konklusjonen var derfor at luftspredning fra det biologiske renseanlegget var avgrenset og kunne håndteres som et arbeidsmiljøproblem. En annen studie der smittepresset på folk i Østfold og ansatte på Borregaard ble undersøkt gjennom en blodprøvestudie (antistoffer mot legionella) viste samme resultat.
Disse omfattende forskningsarbeidene kombinert med andre studier og hendelser viser at stenging av det aerobe renseanlegget på Borregaard har vært en riktig beslutning. Dette ble gjort som følge av legionellautbruddet i Sarpsborg-Fredrikstad området sommeren 2008 hvor i alt fem personer ble syke og to døde.
Borregaard har brukt mye tid og ressurser på å undersøke ulike, alternative renseteknologier både gjennom labforsøk og i pilotanlegg. Konklusjonen av disse undersøkelsene viser så langt at det er svært krevende å finne en legionellasikker renseteknologi som gir tilsvarende KOF-reduksjon som det aerobe trinnet (trinn 2) som nå er stengt. Borregaards vurdering er at anaerob rensing er den foretrukne, og starter nå med forprosjektering av et nytt anaerobt renseanlegg. Et slikt anlegg kan stå klart tidligst om 2 år.

Gjelder ikke bare Borregaard

I september 2010 var det et legionellautbrudd i Domsjö i Sverige. Flere personer ble syke som følge av utslipp og spredning av store mengder legionellabakterier fra et aerobt biologisk renseanlegg. Gjennom utbruddsetterforskningen ble det vist at utbruddet hadde sammenheng med utslipp til vann fra det aerobe biologiske renseanlegget. Personer som hadde jobbet med renhold av det aerobe biologiske renseanlegget ble også syke.
I treforedlingsindustrien i Sverige og Finland har det vært flere andre enkelttilfeller av legionellose blant personer som har jobbet med eller i nærheten av aerobe biologiske renseanlegg. I Østerrike har det nylig blitt utarbeidet en legionella-veileder for å øke oppmerksomheten og advare mot problemet. Dokumentet er utgitt av den nasjonale bransjeorganisasjonen for treforedling i samarbeid med nasjonale helsemyndigheter.
Forekomst av legioneller i aerobe biologiske renseanlegg er imidlertid ikke avgrenset til treforedlingsindustrien. Teknologien som anvendes (”BAT”- Best Available Technology) med mikrobiell nedbrytning av organisk materiale er generell og benyttes også i utstrakt grad i andre bransjer som f.eks petrokjemisk industri og matvareindustrien. Målinger som er foretatt viser at høye konsentrasjoner også forekommer i disse anleggene og det foreligger rapporter om utbrudd knyttet både til matvareindustrien i Danmark og petrokjemisk industri i Frankrike. I Norge foregår det for tiden en kartlegging i regi av Nasjonalt Folkehelseinstitutt hvor ulike typer aerobe biologiske renseanlegg blir undersøkt over tid.