Store investeringer ved Borregaard gir betydelige lokale oppdrag og ringvirkninger

Det er nå tre, snart fire, byggeprosjekter i gang på vårt område: Samlet innebærer prosjektene en investering på nær 700 mill kr, hvorav nær 250 mill går til lokale/regionale firmaer. 

Nytt vannverk, bygges 2001-2003.
Totalkostnad 180 mill kr. - ca 50% (90 mill kr) tilfaller Østfold-firmaer.
Leverandør er danske Krüger - lokale underleverandører: NorRens i Fredrikstad og Br. Holstad/AF-gruppen.

Nytt pilot/forskningsanlegg for finkjemi - bygges 2001-2002
Totalkostnad ca 40 mill kr - ca 80% (30 mill kr) tilfaller Østfold-bedrifter
Entreprenør er Selmer - Østfold

Forbrenningsanlegg for sortert avfall, bygges 2001-2002 (eid av Sarpsborg energigjenvinning, dvs. Energos/Østfold Energi)
Totalkostnad ca 170 mill kr - vel 25% (45 mill kr) tilfaller Østfold-bedrifter
Største lokale firmaer er Bache Østfold og Skalles

Planlagt forbrenningsanlegg for restmaterialer fra treforedlings-virksomheten, bygges 2002-2004
Leverandør ikke valgt ennå. Totalkostnad ca 300 mill kr - anslag lokale leveranser ca 25% (75 mill kr).
Lokale leveranser vil i stor grad være grunnarbeider, infrastruktur (rørgater, kabling, kontrollrom etc.) og noen bygningsarbeider.

Dette betyr at de investeringer vi gjør, fører til store oppdrag og betydelig sysselsetting til regionens bedrifter. Disse oppdragene gir ikke bare inntekter til lokale firmaer, men er også med på å bygge opp kompetanse og en faglig tyngde som både de enkelte firmaer og Borregaard har nytte av.

Samfunnsregnskap
Beregninger foretatt i 2001 med hensyn til ringvirkninger på vår virksomhet viser følgende sysselsettingseffekter for vår virksomhet i Sarpsborg

1150 egne ansatte
1300 ansatte (årsverk) hos norske underleverandører

Disse gruppene mennesker gir grunnlag (skatter og avgifter samt tjenestebehov) for
2300 ansatte i offentlig sektor

Samlet gir alt dette grunnlag for kjøpkraft og forbruk fra ulike næringer og virksomheter:
1600 ansatte i "ringvirknings-bedrifter" pga. økt forbruk

I sum blir dette 6350 ansatte. Med andre ord: En arbeidsplass i Borregaard gir direkte og indirekte grunnlag for 4 andre arbeidsplasser i privat og offentlig sektor.

01.01.2001